بامیان در سال 1931 – عکس از نشنل جیوگرافیک

بامیان در سال 1931 – عکس از نشنل جیوگرافیک

بامیان در سال 1933 – عکس از نشنل جیوگرافیک

بامیان در سال 1933 – عکس از نشنل جیوگرافیک

بامیان در سال 1946 – عکس از نشنل جیوگرافیک

بامیان در سال 1946 – عکس از نشنل جیوگرافیک

بامیان امروز – عکس از استیفن مک کری

بامیان امروز – عکس از استیفن مک کری